KVKK
Açık Rıza Metni


Verilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Gerekleri Çerçevesinde kaydediyor ve işliyoruz.


Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Sorumlusu
Ayaner Bilişim Teknolojileri Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları
Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’), 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Korunma Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, ilgili mevzuat gereğince Şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Ayaner Bilişim Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlığı, uhdesinde bulunan çeşitli kişisel verilere ilişkin Veri Sorumlusu olarak, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda yer alan bilgilendirme ve amaçlar kapsamında işleyebilmektedir.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel verileriniz; hizmet, ürün ve faaliyet niteliğine göre değişkenlik göstermekle birlikte web sitemizdeki online formlar, web sitelerimizdeki canlı destek altyapısı, destek telefon hattımız, crm sistemimiz ve benzeri kanallardan temin edilerek
işlenebilmektedir. İşlenen kişisel verilere, sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmiştir.

Ayaner Bilişim Teknolojileri Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz; hizmetlerin tesisi, sunulması, devamlılığı, hizmet ve ürün alımı sonrası hizmet başlangıcı ve bitişi için faturalama, usulsüzlük, suistimal ve dolandırıcılık gibi durumların önlenmesi ve tespit edilmesi, size daha iyi hizmetler sunabilme ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında konvansiyonel ve dijital mecralarda ürün, servis ve iş geliştirme, reklamcılık ve iletişim amacıyla analiz ve çalışmaların yapılması, müşteri hizmetlerinin sunulması, taleplerinizi gerçekleştirme, şikayetlerinizi sonuçlandırma ve bilgilendirme, müşteri memnuniyetinin, müşterilerin eğilimlerinin, bağlılığının araştırılması ve ölçülmesi, hediye, teşekkür, kutlama, hatırlatma, marka işbirlikleri,
Yeniliklerden haberdar etme faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, tahsilata yönelik riskin yönetilmesi ve her türlü kötü niyetli kullanımların önlenmesi ve tespit edilmesi, hizmet, ürün ve servisler hakkında bilgi edinmek, satın almak amacıyla kişisel verilerin beyan edilmesi/kaydedilmesi, size daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı, sunduğumuz ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
Ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya ve tekliflerin kullanımınıza göre hazırlanması, sunulması, tanıtımı, kampanya içeriği hakkında bilgilendirilmesi amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yazılım ve dijital pazarlama hizmetlerinin sunulması, web trafiklerinin yönetimi, hizmet, ürün ve servislerin verilmesi, analiz edilmesi, destek telefon hattı, pazarlama faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, strateji, planlama ve iş geliştirme, hizmet kalitesinin ölçümlenmesi, finansal raporlama ve analiz, şikayet, yasal takip ve benzeri amaçlarla Şirketimiz tarafından işlenebilecek, sistemlerde ve arşiv merkezlerinde muhafaza altında tutulabilecektir.

Satış öncesi tanıtım faaliyetlerinde toplanan veriler: Ad, Soyad, Adres bilgisi, destek telefon hattımızda yapılan sesli görüşme kaydı, firma ya da kişi telefon numaraları, e-posta adresi, firma ismi,mesleği, ürün ve hizmet taleplerine ilişkin mesajları gibi aboneyi tanımlayabilecek kişisel veriler, crm sistemimizden oluşturduğumuz teklifleri görüntülediklerinde mevcut IP numarası, teklif görüntüleme zamanlarının kayıtları.

Satış esnasında ve sonrasında toplanan veriler: Satın alınan ürün ya da hizmetin faturalandırılması için gerekli bilgiler ( Ad,Soyad,Firma İsmi, Firma ya da kişi vergi dairesi ve numarası, adresi ), firma telefon numarası, kişi cep telefonu numarası, firma e-mail adresi, kişisel e-mail adresi, satın aldığı ürün ve hizmetin ayrıntı bilgisi, müşteri özel talep ve mesajları, müşteri destek talepleri ve mesajları, ödeme tarih ve kanallarının bilgisi, crm sistemine giriş tarihleri, sistemde kaldıkları süreler, fatura ve içeriğinde yer alan bilgiler, finansal ve borç bilgileri, ödeme eğilimleri, hizmet alma durumu durumu (iptal, aktif, vb.), müşterilerin kullandıkları ürün ve hizmetlere ait özel sözleşmeler gibi temel müşteri ilişkisi bilgileri ve benzeri bilgiler.

Konum: CRM sistemimizde müşteri teklifleri görüntüledikleri an IP adresleri kapsamındaki konumları.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;
  • Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, ödeme ve e-para kuruluşları, bankalar ve sair gerçek veya tüzel kişiler
  • Vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; elektronik haberleşme hizmetleri ve Şirketimiz tarafından sunulan tüm hizmetler ve yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında Şirketimizin yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirebilmesi amacı ile, sözlü, yazılı ya da destek telefon hattına gelen arama ve bu hattan yapılan arama, elektronik posta, kısa mesaj, web sitelerimizdeki bilgi formları gibi elektronik ortamda toplanır.

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya platformlarımız dahil olmak üzere elektronik ortam vasıtası ile de toplanmaktadır.
İlgili kişi, Kişisel Verilerinin toplanması ve/veyahut işlenmesine mevzuat ve Politikaya uygun olarak bilgilendirildikten sonra özgür iradesi ile yazılı yahut elektronik ortamda açık rıza verdikten sonra işlenecektir. Kişisel Sağlık Verilerin işlenmesi durumunda açık rıza muhakkak yazılı alınır. Alınan açık rıza beyanları fiziksel yahut elektronik ortamda rıza belgelenip ve saklanır. Kişisel Veriler KVKK’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığında ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenebilir:

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
  • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler yalnızca ilgili kişinin açık rızasının bulunması ya da, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç olmak üzere, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işlenebilir (örneğin yukarıda sayılan hallerde). Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun hareket edilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız

KVKK 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;
a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarınız bulunmaktadır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi şirketimiz Osmanağa Mah. Kuşdili Cad. Toraman İş Hanı No:43 Büro:2 adresine yazılı olarak (Noter kanalı vb. yollarla) iletebilirsiniz.